FALLENTINHØYDEN, SOLE SKOG B12 OG B13

Prosjektet Fallentinhøyden består av utarbeidelse av detaljreguleringsplan, skisseprosjekt, forprosjekt og arkitekturprosjektering for å tilrettelegge for boligutvikling på Sole i Vestby Kommune.

Detaljreguleringsplanen er en omregulering av gjeldende plan fra 2003 og er nå vedtatt våren 2020. Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse innenfor delfelt B12 og B13 fra tidligere gjeldende plan, med tilhørende samferdsels- og uteoppholdsarealer. Planen legger til rette for boligbebyggelse med god bokvalitet i naturskjønne omgivelser med kort avstand til Vestby sentrum.