PARALLELLOPPDRAG FOR NYE KLEIVERUD SKOLE

Skolehverdagen er viktig for barn og unge, og setter en sentral ramme for deres hverdag. Tilretteleggelse for trygge omgivelser, trivsel og godt læringsmiljø er dermed sterkt knyttet til utforming og bruk av skolens bygg og uterom. Nye Kleiverud skole skal være et attraktivt sted som er godt tilrettelagt for lek og fritid. I tillegg skal skolen sikre gode rammer for felleskapet, og særlig barnas utvikling og vekst gjennom skoletiden.

Vårt løsningsforslag er et kompakt skolebygg plassert i en romlig sammenheng med store og forholdsvis generøse utearealer. Foreslått bygg er organisert med et gjennomgående prinsipp om åpenhet og variasjon i bruk og funksjoner. Dette understrekes blant annet i hvordan korridorer og kommunikasjonsarealer er utnyttet til mindre åpninger og større utvidelser for samlingsplasser av forskjellig karakter og størrelse. Dette legger opp til variasjon i bruksmuligheter og intensitet.

Det er soner for pauser, soner for undervisning og soner for sosial samling. Variasjonene søker å understreke ulike måter å være sammen på, samtidig som de åpner opp for muligheten til å skjerme og isolere seg både alene og i mindre grupper. Funksjoner som krever rolig arbeidsmiljø som f.eks. cellekontor og pauserom er plassert i god avstand fra sosialiserings- og undervisningsarealer.

Forholdet mellom ute og inne foreslås løst med den samme logikken tilknyttet variasjon, sammenhenger og forbindelser. Hvert parvise trinn har egne innganger og direktekontakt til utearealer. I første etasje kobles skolen mot skogholtet i øst. Adkomster til andre etasje knytter denne etasjen direkte til en annerledes og opplevelsesrik forbindelse mot skogen i vest. Det foreslåtte takoverlyset i amfiet forhold mellom inne og ute. Overlyset gir, foruten innslipp av lys, muligheten til en kobling mot den femte retningen oppover mot himmelen.