Storgata 25

Storgata 25 er et detaljreguleringsprosjekt igangsatt i 2013. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for forretning og næringsvirksomhet innenfor planområdet. Eiendommene 200/1487 og 200/297 avsettes med enetasje til næring og øvrige etasjer til kombinasjonsformål, inkludert boligformål. Planforslaget regulerer også all bebyggelse på eiendommen 200/1487 til bevaring.Dette innebærer at både Storgata 33 og 35 avsettes til vern.